Özel Eğitim Projeleri

Amaç

“Tohum toprağa, özel gereksinimli bireyler topluma emanettir”

          Bireysel sahip oldukları özellikler ve yeteneklerden dolayı kendi yaşıtları ile kıyaslandığında anlamlı farklılıklara sahip bireylere özel gereksinimli bireyler, bu bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile özel yetiştirilmiş personel, eğitim programı ve  yöntemlerle yapılan eğitime ise özel eğitim adı verilmektedir (MEB, 2006). Özel gereksinimli bireyler farklı tanı grupları altında incelenmektedir. Bu tanı grupları arasında; dil ve konuşma güçlüğü, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, zihinsel yetersizlik, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, üstün ve özel yeteneğe sahip bireyler yer alabilmektedir.  Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin oranının genel nüfus içerisinde %12,29 olduğu, 2018 yılı ile birlikte  82.003.882 milyonluk nüfusun içerisinde yaklaşık olarak 10.644.103 milyon bireyin bu orana denk geldiği söylenebilir (Ünlü, 2021). 2018 yılından bu yana kadar olan dönemde her yıl tanı alan öğrenci sayılarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, bu bireylerin yaşam ve öğrenme kalitelerini artıracak, topluma uyumunu sağlayacak projelere duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığı da ifade edilebilir. Özel gereksinimli bireylere yönelik olarak düzenlenmiş projelerle bu bireylerin topluma kazandırılması üzerine odaklanan projeler (Tekin & Madan, 2015) ülkemizde mevcuttur ancak yurt dışında yapılan araştırmalarla (Jacobs & Fu, 2014; Rose & Meyer, 2002; Mariotti, 2012; Michalski, Hodges & Banister, 2005; Xin, 2013; Kaylor, 2007), kıyaslandığında ülkemizin çağdaş eğitim seviyesine ulaşması yolunda yeni projelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilebilir. Düzenlenecek etkinliğin ülkemizde özel gereksinimli bireyler için hazırlanacak projelere katkı sağlayacağı bu alanda farklı disiplinlerin bir araya gelerek birlikte çalışmalarına fırsat sunabilecek proje önerilerinin gelişmesine katkıda bulunabileceği ifade edilebilir. Ülkemizde özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenmiş çeşitli araştırmalar mevcuttur. Bu alanlardan birisi de bu bireylerin eğitiminde özel eğitim alanında çalışmaların yer almasıdır. Özel eğitim eksikliklerin değil öğrencilerin bireysel farklılıklarının tespit edilip ona göre müdahalelerin geliştirilebileceği bir alan olarak ifade edilebilir. Ülkemizde özel eğitim alanında son 20 yıl içerisinde çeşitli araştırmaların yapıldığı ancak bunların yeterli düzeyde olmadığı disiplinler arası proje çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilebilir. Nitekim, Coşkun, Dündar & Parlak (2014) ülkemizde özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü çalışmaları inceledikleri araştırma sonucunda  doktora tezlerinin azınlıkta olduğunu tespit etmişlerdir. Yıldız, Melekoglu & Paftalı (2016) Social Sciences Citation Index kapsamına giren dergilerde özel eğitim alanında yayınlanan makaleleri inceledikleri araştırma sonucunda yıllar geçtikçe alanda yapılan makale sayısının arttığını özellikle 2011 yılının en çok makale yayınlanan yıl olduğunu tespit etmişlerdir. Özel eğitim alanında olduğu gibi diğer alanlarda da özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumunu sağlayacak projeler hazırlanabilir. Özellikle bu alanda gereksinimlerin belirlenmesi, özgün, alana katkı sağlayacak projelerin hazırlanması noktasında araştırmacılara yol gösterecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yürütülecek etkinliğin literatürdeki bu eksikliği gidereceği, özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanacak projelere yol göstereceği ifade edilebilir.

Bu projede öncelikli amaç;  ülkemizin 7 farklı bölgesinden katılımcı doktora öğrencileri ve doktoralı araştırmacılara özel gereksinimli bireylere yönelik bilimsel araştırma projesi hazırlama konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Menüyü Kapat